How to take screenshots website errors

shopify-screenshot

You can use the keyboard shortcuts for taking screenshots:

  • Windows: Ctrl + Shift + Windows Switcher Key + S
  • Mac: Cmd + Shift + 4
  • Linux: Ctrl + Shift + 4